Vss Tutorial

Sponsored link: Download Vss Tutorial
vss scptuj. višja strokovna šola ptuj
Še posebej hitro se dogajajo spremembe na tehničnem področju. Hiter razvoj zahteva od vsakega posameznika, da nenehno nadgrajuje že pridobljena znanja in se prilagaja spremembam. Govorimo o vseživljenjskem učenju in o znanju, do katerega danes vodijo različne poti. Šola že dolgo ni več edina, ki bi skrbela za prenos znanja. Kljub različnim možnostim izobraževanja, formalnim in neformalnim, pa šola še vedno ostaja najpomembnejša in tudi najbolj razširjena oblika prenosa znanja. Cilj vseh oblik izobraževanja.

Language: slovene
PDF pages: 32, PDF size: 0.35 MB
Report
dipl. nal. – vsš. ljubljana, ul, fgg, odd. za gradbeništvo
BIBLIOGRAFSKO – DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK UDK : Avtor : Mentor : Naslov : Ključne besede : Izvleček Diplomsko delo se nanaša na problematiko projekta organizacije gradbišča in izdelave terminskih planov za izvajanje gradbenih del, kar je glavni namen izdelave projekta organizacije gradbišča. V prvem delu diplomskega dela so povzeta teoretična spoznanja za izdelavo projekta organizacije gradbišča. V drugem delu pa je na osnovi teoretičnih spoznanj izdelan primer organizacije gradbišča za Poslovno .

Language: slovene
PDF pages: 76, PDF size: 0.62 MB
Report
samoevalvacija 0809 vss tsc kranj v17 2010
. Višje strokovne šole, Tehniškega šolskega centra Kranj (v nadaljnjem besedilu VSŠ). Sodelovanje z gospodarstvom in podjetniškim okoljem je imperativ za študijske programe in za vse sodelavce VSŠ. Temeljna značilnost prenovljenih višješolskih študijskih programov mehatronika in informatika je.

Language: slovene
PDF pages: 31, PDF size: 0.33 MB
Report
slovenija: eš, vsš novo mesto ric novo mesto - portugalska
Language: slovene
PDF pages: 31, PDF size: 3.51 MB
Report
kde plasmoidi tutorial
5 6 7 8 9 10 Prikaz1::~Prikaz1() 11 { } 12 13 void Prikaz1::paintInterface(QPainter *p, const QStyleOptionGraphicsItem *option, const QRect &contentsRect) 14 { 15 Q_UNUSED(option); 16 p->setRenderHint(QPainter::SmoothPixmapTransform); 17 p->setRenderHint(QPainter::Antialiasing); 18 p->drawPixmap(10, 0, slika.pixmap((int)contentsRect.width(), (int)contentsRect.width())); 19 QFont f(p->font()); 20 f.setPointSize(12); 21 f.setBold(true); 22 p->save(); 23 p->setPen(Qt::blue); 24 p->.

Language: slovene
PDF pages: 23, PDF size: 0.65 MB
Report
1   2   3   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.