Strojniški Priročnik

Sponsored link: Download Strojniški Priročnik
priročnik učitelja 9letka devetletka
UËenci si pridobivajo pozitivno Ëustveno in razumsko razmerje do slovenπËine, zavedajo se, da je slovenπËina njihov materni jezik in kot taka najbolj naravna socializacijska danost. UËenci se vseskozi, najlaæe in najuspeπneje izraæajo skozi slovenπËino. Pridobivajo si pozitivno razmerje do knjiæevnosti ter si razvijajo bralno kulturo. UËenci berejo knjiæevna besedila iz slovenske in svetovne knjiæevnosti, in sicer tako, da si πirijo obzorje in postajajo strpni do drugih kultur. Slovenija jemaja 2004 .

Language: slovene
PDF pages: 290, PDF size: 7.89 MB
Report
priročnik transferne cene
1.1.1.  Transferne cene    V  slovenskem  jeziku  se  za  opredelitev  transfernih  cen  v  davčnem  pomenu  uporablja tudi izraz prenosne cene.1 Niti izraza transferne cene kot tudi izraza  prenosne  cene  Slovar  slovenskega  knjižnega  jezika  ne  opredeljuje.  V  pričujočem  priročniku  uporabljam  izključno  izraz  transferne  cene,2  ker  je  to  izraz,  ki  ga  uporablja  tudi  slovenska  davčna  zakonodaja.  Bližji  slovenskemu  jeziku  je  sicer  izraz  prenosne  cene,  vendar  se  je  v  naši  .

Language: slovene
PDF pages: 270, PDF size: 1.35 MB
Report
priročnik načrtovanje pripravila delovna skupnost aure.gov.si
Načrtovani so nadaljnji zvezki. Nakup je možen v knjigarni ali neposredno pri delovni skupnosti QM-Kotlarne na les (glej spletne naslove nastrani). Na teh spletnih straneh se nahajajo tudi drugi dokumenti in računalniški pripomočki na temo energija lesa ter aktualen spisek publikacij. V slovenskem jeziku so izšli naslednji zvezki zbirke »QM-Kotlarne na les«: Zvezek 1: Q-Navodila za kakovost (s Q-Načrtom kakovosti)

Language: slovene
PDF pages: 250, PDF size: 36.71 MB
Report
priročnik projektiranje inŠtalacijo dimplex
RWE Energie Bau-Handbuch (energijski konstrukcijski priročnik -12. izdaja), VWEW VLGWirtschaftsgesellschaft (gospodarska družba), ISBN 3-87200-700-.

Language: slovene
PDF pages: 247, PDF size: 12.55 MB
Report
priročnik za uporabo nokia x6-00
STEKLENI DELI Sprednji pokrov naprave je iz stekla. Če vam naprava pade na tla ali dobi močan udarec, se steklo lahko razbije. Ne dotikajte se steklenih koščkov in ne poskušajte jih odstraniti iz naprave. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja usposobljeno osebje. O vaši napravi Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih UMTS 900, 1900 in 2100 ter omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev. Naprava podpira.

Language: slovene
PDF pages: 217, PDF size: 1.75 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.