Strateško Računovodstvo

Sponsored link: Download Strateško Računovodstvo
racunovodstvo-splosni_del_2006-srs-3
Kasneje je bil samo še nekoliko izrazoslovno dopolnjen. Računovodski pojmi so postavljeni v okvir organizacije kot poslovnega sestava. Organizacija je (organization) razmeroma samostojna celota ljudi in sredstev, ki si z neko dejavnostjo prizadeva doseči zastavljene cilje in tako uresničiti smotre. Doseganje ciljev organizacije je povezano s členitvijo na naloge, ki izhajajo iz tehnične delitve njene celostne naloge, smotrnost izvajanja nalog pa se dosega z ustreznim organiziranjem. Poslovni sestav (.

Language: slovene
PDF pages: 170, PDF size: 0.97 MB
Report
strateško marketinško komuniciranje v družbi altrad – liv d.o.o.
SUMMARY Competition among manufacturers of concrete mixers is extremely fierce. All of them are trying hard to break through and to attract as many customers as possible. Circumstances these days force manufacturers to fight for every single customer. That is why building awareness among consumers is of extreme importance. ALTRAD–LIV is Slovene only manufacturer of concrete mixers, established in 1977. During this period ALTRAD-LIV has experienced better and worse situations. ALTRADLIV succeeded in .

Language: slovene
PDF pages: 119, PDF size: 1.59 MB
Report
strateško povezovanje neodvisnih filmskih distributerjev
2 Povezovanje neodvisnih filmskih distributerjev · 49 2.1 eeap kot konkreten primer povezav · 50 2.2 Sodelovanje na podroˇ ju marketinga · 51 c 3 Metode raziskovanja · 57 3.1 Predstavitev vzorca raziskave · 57 3.2 Anketni vprašalnik in potek izvedbe ankete · 58 3.3 Metode obdelave podatkov · 59 3.4 Predvidene predpostavke in omejitve · 60 4 Empiriˇ ni rezultati · 61 c 4.1 Strateški partnerji v eeap · 61 4.2 Prikaz in analiza strateškega povezovanja neodvisnih filmskih distributerjev znotraj eeap · 64 4.3 .

Language: slovene
PDF pages: 114, PDF size: 0.71 MB
Report
strateško razvojni dokument občine kranjska gora
Občina Kranjska Gora bo predstavljala atraktivno turistično območje za prebivalce in obiskovalce, temelječe na trajnostnem razvoju, naravni in kulturni dediščini ter izjemno privlačni bivalni klimi. Usmerjena bo v povezano športno turistično ponudbo, v odprtost in sodelovanje na stičišču treh dežel. Odlikovala jo bo specializirana ponudba skozi celo leto, ki bo omogočala avtentičen, zdrav in aktiven oddih z dobrim počutjem v okolju domačnosti in skrivnostnosti. Prostorska in infrastrukturna urejenost .

Language: slovene
PDF pages: 100, PDF size: 1.6 MB
Report
strateško razvojni dokument občine kranjska gora
Občina Kranjska Gora bo predstavljala atraktivno turistično območje za prebivalce in obiskovalce, temelječe na trajnostnem razvoju, naravni in kulturni dediščini ter izjemno privlačni bivalni klimi. Usmerjena bo v povezano športno turistično ponudbo, v odprtost in sodelovanje na stičišču treh dežel. Odlikovala jo bo specializirana ponudba skozi celo leto, ki bo omogočala avtentičen, zdrav in aktiven oddih z dobrim počutjem v okolju domačnosti in skrivnostnosti. Prostorska in infrastrukturna urejenost .

Language: slovene
PDF pages: 100, PDF size: 1.6 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.