Stone Walls

Sponsored link: Download Stone Walls
construction stone & rock – retail bek granit
Language: slovene
PDF pages: 24, PDF size: 0.21 MB
Report
kemperdur® ds 2040 decor stone
Naše tehnične informacije in naše svetovanje o uporabi podajajo samo trenutno stanje znanja in izkušenj z našimi izdelki. Z vsako novo izdajo posamezna prejšnja tehnična informacija ne velja več. Zato je pomembno, da imate vedno pri roki najnovejšo brošuro. Pri rabi in uporabi naših izdelkov je v vsakem posameznem primeru potreben temeljit, kvalificiran pregled, vezan na objekt, pri čemer je potrebno ugotoviti, ali posamezni izdelek in/ali tehnika uporabe zadošča določenim potrebam in namenom. Jamčimo .

Language: slovene
PDF pages: 15, PDF size: 0.66 MB
Report
gradovi, utrdbe in mestna obzidja castles, fortresses and city walls
stoletja za obrambo prebivalcev mesta pred sovra`nikom, ki se je mestu pribli`eval po obeh dolinah reke Sore. @al je ru{ilni potres leta 1511 utrdbo razru{il skoraj do temeljev, ostale pa so ru{evine, ki pri~ajo o takratnem ~asu, `ivljenju in smrti, porazih in zmagah ter prav zato burijo na{o domi{ljijo. Na podlagi razpolo`ljivih podatkov, pisnih in grafi~nih virov, med katerimi je najpomembnej{a Valvazorjeva upodobitev gradu Divja Loka na jedkanici iz leta 1679, je nastala multimedijska predstavitev .

Language: slovene
PDF pages: 96, PDF size: 2.76 MB
Report
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.