Credit Finanicing

Sponsored link: Download Credit Finanicing
finan Č ni na Č rt za leto 2010
Za Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana je z vidika poslovanja zelo težko leto. Zaradi gospodarske recesije in izpada sredstev v javni zdravstveni blagajni je ZZZS znižal povprečne cene za UKCL za 8,5%. UKCL je pri tem utrpel največjo škodo, saj je bil s strani plačnika pomemben prihranek v znižanju cen terciarne (razvojne) dejavnosti, ki pa je ravno v UKCL največja. Skupno je UKCL v preteklem letu imel kar za 28 mio € manj prihodkov, kot bi jih imel ob pogojih iz leta 2008. Finančni načrt za leto .

Language: slovene
PDF pages: 77, PDF size: 1.01 MB
Report
finan za leto 2011
a) SPLOŠNI DEL: Finan ni na rt za leto 2011 na obrazcih po Pravilniku ./03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):Finan ni na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov, realizacija. in odhodkov dolo enih uporabnikov po na elu denarnega toka,Finan ni na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po.

Language: slovene
PDF pages: 41, PDF size: 2.61 MB
Report
finan~na konstrukcija projekta
. je v poglavja, v katerih obravnavamo osnovne informacije o pripravi finan~nih konstrukcij razli~nih programov EU. Kljub temu je treba pred za~etkom priprave finan~ne konstrukcije vsakega projekta natan~no prebrati razpisno dokumentacijo in. na{li primeren program in razpis v njegovem sklopu, priprave finan~ne konstrukcije lotimo razmeroma pozno med na~rtovanjem projekta. Za. moramo prej pripraviti delovni program projekta, ki bo osnova zanjo. Finan~na konstrukcija projekta je namre~ seznam vseh stro{kov, ki.

Language: slovene
PDF pages: 30, PDF size: 0.21 MB
Report
finan delovni razvojno informacijskega centra
UVOD Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, v nadaljevanju »RIC Slovenska Bistrica« je uvrščen med posredne uporabnike proračuna, katere viri financiranja so: občinski proračun občine ustanoviteljice, državni proračun in dejavnosti na trgu. Na osnovi 27. člena Zakona o javnih financah morajo vsi posredni uporabniki državnega in občinskega proračuna pripraviti predloge finančnih načrtov. Finančni načrt vsebuje: - oceno realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2010, - plan za leto 2011, - .

Language: slovene
PDF pages: 29, PDF size: 0.25 MB
Report
finan ne spodbude eko sklada za okoljske nalo Žbe
Ukrep Zunanje stavbno pohištvo (npr. okna, balkonska vrata) (U < 1,0 W/m2K za zasteklitev, U < 1,3 W/m2K za okno in okvir skupaj) Toplotna izolacija zunanjih sten – fasada (debelina izolacije d ≥ 12 cm) Toplotna izolacija kleti Toplotna izolacija strehe oz. podstrešja Kondenzacijski kotel na ELKO Kondenzacijski kotel na plin Kotel na lesno biomaso – sekanci Kotel na lesno biomaso – polena Kotel na lesno biomaso – peleti Toplotna črpalka (sistem voda-voda) Toplotna črpalka (sistem zemlja-voda) .

Language: slovene
PDF pages: 18, PDF size: 0.1 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.