Bosch Motronic Me 3.1.1 Manual

Sponsored link: Download Bosch Motronic Me 3.1.1 Manual
3,1 mb - 1 razred: 4. učiteljica: marjanca agreţ datum: učni
pogovor, demonstracija, opazovanje, primerjanje, delo z besedilom frontalna, individualna, - učbenik (Kolman idr.: Naravoslovje in tehnika 4, Zaloţba Rokus) - delovni zvezek (Kolman idr.:Naravoslovje in tehnika 4, Zaloţba Rokus) - učbenik (Kolman idr.: Naravoslovje in tehnika 4, Zaloţba Rokus) - delovni zvezek (Kolman idr.: Naravoslovje in tehnika 4, Zaloţba Rokus) - priročnik za učitelje (A. Kolman idr.: Naravoslovje in tehnika 4, Zaloţba Rokus)

Language: slovene
PDF pages: 162, PDF size: 2.98 MB
Report
1 manual sl camileo p20
Language: slovene
PDF pages: 47, PDF size: 11.72 MB
Report
3.1 reševanje nelinearnih sistemov
Veˇ kot imamo enaˇb, teˇje pridemo do zaˇetnih pribliˇkov, ˇe ne poznamo ˇe ozadja c c z c z c s sistema, ki ga reˇujemo. s V primeru ene same enaˇbe f (x) = 0 lahko iz grafa doloˇimo zaˇetni pribliˇek. z V primeru dveh enaˇb f1(x1, x2) = 0 in f2(x1, x2) = 0 iˇˇemo preseˇiˇˇe dveh implicitno c sc c sc podanih krivulj. Uporabimo lahko metode za implicitno risanje krivulj in spet grafiˇno c ˇ doloˇimo zaˇetni pribliˇek. Ce se da, lahko tudi iz ene enaˇbe izrazimo eno spremenljivko c c z c in jo vstavimo v .

Language: slovene
PDF pages: 28, PDF size: 0.16 MB
Report
3.1.1. pridobivanje Čiščenje bioplina kmetijski inštitut slovenije
V okviru tega projekta se bo znanje in izkušnje, pridobljene v prejšnjem projektu z imenom Biogas Regions, nadgradilo in uporabilo za povečanje števila bioplinskih naprav in proizvodnje bioplina/biometana po EU, še posebej pa v državah, ki so v projekt vključene kot partnerji. Te države so Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska, Francija, Belgija, Italija, Madžarska, Hrvaška, Slovenija in Velika Britanija.

Language: slovene
PDF pages: 20, PDF size: 1.75 MB
Report
3.1 program monitoringa kemijskega in ekološkega stanja rek v letu
Spremljanje kemijskega in ekološkega stanja rek je del državnega (imisijskega) monitoringa kakovosti površinskih voda in se izvaja na osnovi 62. člena Zakona o vodah ter 96. in 97. člena Zakona o varstvu okolja. Program spremljanja stanja rek za leto 2010 je pripravljen na podlagi določil v Uredbi o stanju površinskih voda (v nadaljnjem besedilu uredba) in v Pravilniku o monitoringu stanja površinskih voda (v nadaljnjem besedilu pravilnik). Uredba in pravilnik v slovenski pravni red prenašata zahteve .

Language: slovene
PDF pages: 18, PDF size: 2.78 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.